Regulamin sklepu

Postanowienia Ogólne

Właścicielem strony internetowej jest

LUCKY DEALS SHOPS LTD.

CARIOCCA BUSINESS PARK
2 SAWLEY ROAD
MANCHESTER
M40 8BB
GREAT BRITAIN


Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Przesylkonosz, umieszczonego na stronie internetowej www.przesylkonosz.pl.
 

1. WARUNKI WSTĘPNE
Sprzedawca zapewnia sprzedaż towarów od różnych dostawców na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca jest upoważniony przez dostawców do oferowania towarów i przetwarzania zamówień na podstawie umowy zawartej między sprzedawcą i dostawcą.
Kupujący zawiera umowę bezpośrednio z dostawcą, nie ze sprzedawcą. Sprzedawca nie jest stroną umowy internetowej.
Sprzedawca zajmuje się sprawami dotyczącymi praw konsumenta z tytułu wadliwego wykonania (reklamacji) i odstąpienia od umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej.

Stosunki prawne wynikające z umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
Warunki handlowe dostawcy nie mają zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem strony internetowej.


1.1. Czy umowa kupna dotyczy tylko towarów?
Umowa zakupu (lub „Umowa”) oznacza każdą umowę zawartą na podstawie niniejszych warunków, Może to być również Umowa o świadczeniu usług.


1.2. Czy umowa sprzedaży jest równocześnie umową konsumencką?
Chodzi o umowę konsumecką, jeżeli kupujący jest konsumentem, tzn. osobą fizyczną. Kupujący kupuje towary poza firmą lub poza własnym zawodem. W przeciwnym razie nie chodzi o umowę konsumencką i nie podlega ona ochronie konsumenta na mocy przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. Jako osoba niebędąca konsumentem kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy bez podania przyczyny.


1.3. Prawa konsumenta.
Do praw konsumenta należy:
prawo do odstąpienia od Umowy zawartej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, e-mail lub sklep internetowy (art. 5 Regulaminu);
- roszczenie z tytułu gwarancji na nieużywane towary konsumpcyjne trwające 24 miesiące (gwarancja podlega Procedurze reklamacyjnej);
prawo do otrzymania informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w Regulaminie lub na stronie sklepu)
prawo do pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich wynikających z umowy (art. 7 ust. 3).


1.4. Stosunek prawny pomiędzy sprzedającym i kupującym.
Stosunek prawny pomiędzy sprzedającym i kupującym regulują następujące dokumenty:
niniejszy Regulamin, który określa wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego oraz kupującego;
procedura reklamacyjna, określająca postępowanie przy reklamacji towarów;
warunki korzystania ze strony sklepu, które regulują rejestrację na stronie sklepu, ochronę danych osobowych, ochronę strony sklepu i niektóre kolejne relacje związane z korzystaniem ze strony sklepu;
warunki i instrukcje podane na stronie sklepu, zwłaszcza przy zawieraniu umowy;
zamówienie i jego przyjęcie przez sprzedającego, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, następujące ustawodawstwo:
Kodeks cywilny, 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Nasza firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, stosunki prawne między sprzedawcą i kupującym jednak zawsze będą podlegać prawu polskiemu. Jeżeli konsument mieszka za granicą, a system prawny w jego kraju zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż system prawny polski, prawa konsumenta będą traktowane według wyższego poziomu ochrony w stosunkach prawnych.


1.5. Jakim sposobem kupujący wyraża zgode z niniejszym Regulaminem?
Składając zamówienie i potwierdzając je na stronie sklepu kupujący potwierdza, że przeczytał i akceptuje niniejszy Regulamin.
Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Prawa i obowiązki kupującego zawsze są regulowane treścią Regulaminu ważnego w momencie złożenia zamówienia.


 

2. UMOWA KUPNA
2.1. Zawarcie umowy kupna

Strona internetowa zawierą listę towarów, w tym opis głównych cech każdego produktu. Cena każdego produktu obejmuje wszystkie podatki, cła i opłaty.

Prezentacja towarów sprzedawcy ma charakter informacyjny i nie stanowi propozycji zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Umowa zostanie zawarta dopiero po złożeniu zamówienie przez kupującego, a następnym przyjęciu zamówienia przez sprzedającego.


2.2. Złożenie zamówienia
Zamówienie można złożyć za pośrednictwem strony sklepu, wypełniając formularz, lub e-mailem oraz w jakikolwiek inny sposób, na który zezwala sprzedający zgodnie z informacjami podanymi na stronie sklepu.
Zamówienie powinno zawierać wszystkie informacje określone w formularzu, przede wszystkim dokładną identyfikację zamówionego towaru (lub numeryczną identyfikację towaru), liczbę sztuk, wybraną metodę płatności oraz dane kontaktowe (dane do faktury i wysyłki).
Przed wysłaniem zamówienia ostatecznego kupujący otrzyma podsumowanie zamówienia, w tym cenę ostateczną. Polecamy sprawdzenie rodzaju oraz ilości towaru, adres mailowy i adres dostawy.
W ramach podsumowania ma kupujący ostatnią możliwość zmiany wprowadzonych danych. Aby złożyć ostateczne zamówienie, trzeba nacisnąć przycisk „Wyślij i zapłać”. Sprzedawca uważa informacje podane w zamówieniu ostatecznym za poprawne i kompletne.

Jeżeli nastąpi zmiana danych podanych w zamówieniu, kupujący powinnien natychmiast poinformować sprzedawcę.
Informacje (potwierdzenie) otrzymania zamówienia wysyłane są automatycznie i nie stanowią one potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedającego, chyba że wyraźnie zaznaczono w potwierdzeniu.
Jeśli sprzedający ma wątpliwości co do autentyczności oraz ważności zamówienia, może skontaktować się z kupującym w celu weryfikacji.

Niezweryfikowane zamówienie może zostać odrzucone. Takie zamówienie uważa się wówczas za niezłożone.


2.3. Kiedy więc zostaje zawarta umowa?
Umowa kupna zostaje zawarta w momencie otrzymania przez kupującego potwierdzenia o przyjęciu zamówienia wysłanego przez sprzedającego.

Potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zamówieniu.

Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wysłane, umowa zostaje zawarta w momencie zapłaty całej ceny zakupu lub przejęcia zamówionego towaru (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może stanowić część informacji o otrzymaniu zamówienia zgodnie z art. 2.2 niniejszego Regulaminu (o ile jest to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu) lub może być realizowane osobno po otrzymaniu zamówienia.

Kupujący nabywa prawa własności do towarów, po zapłaceniu pełnej ceny zakupu i po przyjęciu towarów.

 

Informacje na temat poszczególnych kroków technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć na stronie sklepu.


2.4. Czy można anulować złożone zamówienie?
Zamówienie można anulować e-mailem w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, jeżeli zamówienie wówczas nie zostało przyjęte przez sprzedającego. (tj. kupujący nie otrzymał potwierdzenia o przyjęciu zamówienia zgodnie z art. 2.3 niniejszego Regulaminu). Wszystkie zamówienia otrzymane przez sprzedawcę są wiążące. Późniejsza rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko po uzgodnieniu ze sprzedawcą. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane po przyjęciu zamówienie, sprzedający ma prawo na wymaganie kosztów już poniesionych w związku z umową.


2.5. Czy ceny podane na stronie sklepu mogą ulec zmianie?
Cena produktu wiążąca jest podczas uwidocznienia na stronie Sklepu. Różne rabaty nie mogą być łączone, chyba że na stronie Sklepu wyraźnie zaznaczono inaczej.
W przypadku nastąpienia oczywistego błędu technicznego w cenie publikowanej na stronie sklepu, lub podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów za tę błędną cenę oczywistą, nawet jeśli kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu. W takim przypadku sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli cena towaru na stronie sklepu lub podczas składania zamówienia nie jest już aktualna, kupujący zostanie natychmiast poinformowany przez sprzedawcę.
Jeśli zamówienie nie zostało wówczas potwierdzone, sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy.
Na wysłane zamówienia nie ma wpływu zmiana ceny, która nastąpiła w międzyczasie między momentem złożenia i przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę zgodnie z art. 2.3 niniejszego Regulaminu.


2.6. Czy kupujący ma możliwość uzyskania umowy w formie pisemnej?
Umowa nie jest zawarta w formie pisemnej. Umowę tworzą: niniejszy Regulamin, zamówienie kupującego i jego akceptacja przez sprzedającego. Cała umowa zostanie wysłana na żądanie kupującego e-mailem.
2.7. Pytania dotyczące umowy
W razie pytań dotyczących Regulaminu lub umowy, proszę skontaktować się ze sprzedawcą przez e-mail.
2.8. W jakim języku może zostać zawarta umowa?
Umowa zostanie zawarta w języku polskim, chyba że sprzedający wraz z kupującym uzgodnią inny język.

2.9. Czy umowa jest archiwizowana?
Umowy archiwizowane są (wraz z Regulaminem) w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, na żadanie kupującego zostanie ona do niego wysłana.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1. Jakie metody płatności są akceptowane?
Cena zakupu może zostać zapłacona bezgotówkowo:
bezgotówkowo przed dostawą towaru na konto bankowe sprzedawcy (instrukcje zostaną podane w potwierdzeniu złożenia zamówienia);
bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem GoPay lub bramki płatniczej PayPal.
Kolejne formy płatności podane są na stronie sklepu.

3.2. Kiedy należy zapłacić cenę zakupu?
W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostawą towaru, termin zapadalności nastąpni pięć dni od otrzymania zamówienia zgodnie z art. 2.3. niniejszego Regulaminu. Obowiązek zapłaty bezgotówkowej uważano za spełniony, gdy kwota zostanie zaksięgowana na koncie bankowym sprzedającego lub wybranym koncie bramki płatności.
3.3. 
W jakiej walucie można zapłacić?
Płatność możliwa jest w polskich złotych (PLN).
3.4. 
Czy Sprzedawca może wymagać zaliczki lub zadatku?
Sprzedawca może żądać zaliczki ceny zakupu, szczególnie w przypadku zamówień o łącznej cenie powyżej 900 PLN.
Ponadto sprzedający ma prawo poprosić kupującego o zapłacenie pełnej ceny towarów przed ich wysłaniem lub przekazaniem.

4. WARUNKI DOSTAWY
4.1. W jaki sposób wysyłane są przesyłki?
Sposoby dostawy towarów wymienione są na stronie sklepu. Dostawa towarów zawsze jest bezpłatna.
4.2. 
Kiedy towary zostaną dostarczone do kupującego?
Czas dostawy towaru zawsze zależy od jego dostępności oraz wybranego środka transportu i płatności. Towar, który oznaczono na stronie sklepu słowem „W magazynie“, zazwyczaj przekazano przewoźnikowi w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy (w przypadku płatności bezgotówkowej). Orientacyjne terminy dostawy towarów podano na stronie sklepu.
Towary zostaną dostarczone w ciągu od 10 do 45 dni roboczych od wysłania towaru przez dostawcę. Ze względu na fakt, że towary wysyłano z Azji lub Tajwanu, okres 10–45 dni należy traktować jako orientacyjny, niewiążący.
Dostawa towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem oznacza moment dostarczenia towarów do kupuj
ącego. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia towarów w sposób nieuzasadniony, nie będzie to uważane za naruszenie obowiązku sprzedawcy lub odstąpienie od umowy ze strony kupującego. 
4.3. 
Jak postępować przy odbiorze towarów?
Przy odbiorze towaru kupujący powinien sprawdzić opakowanie towaru. Jeśli znajdzie uszkodzenia, powinien niezwłocznie poinformować o tym przewoźnika oraz sprzedawcę. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia przesyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie jest to uważane za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia towaru.
W momencie przejęcia towarów (lub gdy klient był zobowiązany do przejęcia towarów, ale nie zrobił tego niezgodnie z umową), klient jest odpowiedzialny za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towarów.
4.4. 
Co się stanie jeśli kupujący nie odbierze towarów?
Jeżeli, z przyczyn wynikłych po stronie klienta, sprzedawca musi dostarczać towar wielokrotnie lub w inny sposób, klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.
Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w sposób nieuzasadniony, sprzedawca jest uprawniony do zażądania zwrotu kosztów związanych z dostawą towarów i ich składowaniem, a także innych kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z brakiem odbioru towaru. Koszty te nie przekraczają 2 PLN za każdy dzień przechowywania. Koszty magazynowania nie mogą przekroczyć maksymalnie 100 PLN lub cenę zakupu, jeśli jest mniejsza niż 100 PLN. W takim przypadku sprzedawca również ma prawo odstąpić od umowy.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY
5.1. W jaki sposób można odstąpić od umowy?
Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od przyjęcia towaru; jeżeli dostawa jest podzielona na kilka części, za dzień przyjęcia uważano dzień dostarczenia ostatniej przesyłki. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać powiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży na adres mailowy sprzedawcy lub jego adres dostawy. Do odstąpienia od umowy można użyć również formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie powiadomienia bez zbędnej zwłoki. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przyczyny.
5.2. 
Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy?
W przypadku odstąpienia od umowy umowa zostaje od razu anulowana w rozumieniu jak gdyby nigdy nie została zawarta.
Jeśli do towaru został dołączony prezent, należy go zwrócić wraz ze zwracanym towarem.
5.3. 
Kiedy nie można odstąpić od umowy?
Zgodnie z Kodeksem cywilnym nie można odstąpić od poniższych umów: 
dostawa towarów, które zostały dostosowane do życzeń klienta;
w przypadku dostaw towarów łatwo psujących się i towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
przy dostawie towarów w opakowaniu zapieczętowanym, które zostały wyjęte z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych;
w przypadku dostarczania nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszono ich oryginalne opakowanie.
5.4. 
Jak zwrócić zakupione towary?
Kupujący ma obowiązek zwrócić towary na nasz adres dostawy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy. Towar trzeba wysłać na adres dostawy sprzedawcy, nie na adres siedziby. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.
W przesyłce powinny znajdować się:
kopia dowodu dostawy i faktura (jeśli została wydana) lub inny dokument potwierdzający zakup towarów;
pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie naszego formularza o odstąpieniu od umowy) oraz numer konta, na który sprzedawca wyśle zwrot. W oświadczeniu trzeba podać adres dostawy, telefon i adres e-mail.
Niezłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów uniemożliwi wypowiedzenie umowy zgodnie z warunkami ustawowymi.
5.5. Kiedy Kupujący otrzyma zwrot pieniądzy?
Wszystkie otrzymane środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem zwracanego towaru.
Oprócz wyżej wymienionych metod kupujący ma prawo otrzymać zwrot pieniędzy, wysyłając je na konto bankowe lub rachunek, z którego wypłacono środki na zapłatę ceny zakupu (jeżeli sprzedawca nie otrzyma innego numeru konta w ciągu dziesięciu dni od odstąpienia od umowy). Akceptując niniejszy Regulamin, kupujący wyraża zgodę na wysłanie środków zgodnie z poprzednim zdaniem, pod warunkiem, że nie poniesie w ten sposób żadnych dodatkowych kosztów.
Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą, ze względu na ich niezwykły charakter. 
5.6. 
Kiedy sprzedawca może wycofać się z umowy kupna?
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
wyraźnie błędna cena podana na stronie sklepu spowodowana błędem technicznym (Artykuł 2.5 niniejszego Regulaminu);
towar nie może zostać dostarczony z przyczyn obiektywnych (np. towar nie jest już produkowany, dostawca nie może dostarczyć towaru do Polski itp.);
wykonanie staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych, kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o wycofaniu umowy ze strony sprzedającego. Odstąpienie od umowy skuteczne jest od momentu jej dostarczenia.
Jeżeli kupujący zapłacił już cenę zakupu w całości lub w części, otrzymana kwota zostanie zwrócona na konto, które kupujący poda w tym celu lub z którego kupujący dokonał płatności. Sprzedawca zwróci pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od odstąpienia od umowy.

6. PRAWO DO REKLAMACJI
Sprzedawca jest uprawniony do rozpatrywania reklamacji kupującego na podstawie umowy zawartej między sprzedawcą i dostawcą. Dlatego sprzedawca poleca przesłanie skargi na jego adres kontaktowy.
Prawo do reklamacji klient posiada zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014. 827).
Postępowanie podczas reklamacji towaru jest zgodne z polityką reklamacyjną sprzedawcy, udostępnioną na stronie sklepu. Przed złożeniem reklamacji kupujący powinnien zapoznać się z procedurą reklamacyjną, aby skarga mogła zostać rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Jakie uprawnienia ma sprzedawca i kto je kontroluje?
Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Unii Europejskiej.
Zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi wymagań technicznych dotyczących towarów i bezpieczeństwa towarów sprawdzana jest przez Inspekcję Handlowa. Inspekcja Handlowa sprawdza również zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Praw konsumentów bronią również inne grupy ochrony konsumentów.
7.2. 
W jaki sposób sprzedawca obsługuje reklamacje?
Wszelkie reklamacje obsługiwane są za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail info@przesylkonosz.pl. Kupujący również może się skontaktować z podmiotami wymienionymi w punkcie 7.1. Sprzedawca nie jest związany ani nie przestrzega żadnych kodeksów postępowania w stosunku do naszych klientów.
7.3. 
Spór konsumencki
Jeśli kupujący jest konsumentem i między kupującym i sprzedawcą powstanie spór, którego nie można rozwiązać bezpośrednio, kupujący ma prawo skontaktować się z Państwową Inspekcją Handlową w celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Kupujący może skorzystać z tego prawa nie później niż 1 rok od daty zakupu.
W przypadku skarg dotyczących zakupionych u nas towarów, które nie mogą zostać rozwiązane za porozumieniem stron klient może skorzystać z platformy internetowej, która została ustanowiona przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7.4. Informacje dodatkowe
Przy zawieraniu umowy wykorzystywane są środki komunikacji na odległość (zwłaszcza internet). Koszty korzystania ze zdalnych środków komunikacji (szczególnie koszt połączenia internetowego lub połączeń telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie różnią się od zwykłej stawki.
O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową między sprzedającym i kupującym odbywa się pocztą elektroniczną. Sprzedawca będzie kontaktował kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu lub na koncie użytkownika.
W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne, nieskuteczne lub nie ma zastosowania (lub staje się takie), zamiast tego stosuje się postanowienie najbliższe nieważnemu, nieskutecznemu lub nieużytecznemu. Nieważność, bezskuteczność lub niemożliwość zastosowania jednego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.
Zmiana lub uzupełnienie umowy (lub Regulaminu) możliwe jest tylko formą pisemną.

 

LUCKY DEALS SHOPS LTD.

CARIOCCA BUSINESS PARK
2 SAWLEY ROAD
MANCHESTER
M40 8BB
GREAT BRITAIN

 

e-mail: info@przesylkonosz.pl

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. 5. 2016

Top 10
Ustawienie prywatności
Aby móc dostosować treść oraz reklamy do konkretnych użytkowników, aby móc świadczyć funkcje mediów społecznościowych oraz analizować w jaki sposób ludzie odwiedzają naszą stronę, używamy plików cookies. Informacje o Twojej pracy z internetem przekazujemy naszym partnerom do spraw mediów społecznościowych, ogłoszeń publicznych i analizy danych, a to zgodnie z dokumentem Zasady przetwarzania danych osobowych. W części „Ustawienie plików cookie“ możesz modyfikować swoje preferencje. Korzystaniem z niniejszej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies.